آموزش شعبده بازی رایگان

شعبده بازی با پاسور

 ما بعد از اندكي تاخير وارد خانه هاي شما مي شوم تا دوباره شعبده بازي جديد ياد بگيريد .دليل تاخير هم وفات پدرم است.

شعبده بازي 2

 بازي با  پاسور

 ماجرا از اين قرار است كه فردي    

تعدادي پاسور را ميشماردو كنار ميگذارد بعد تعداد ديگر پاسور ها را در دست خود نگه مي دارد واز پاسور هايي كه دردست دارد يك شاه يك بي بي و يك سرباز بيرون ميكشد وبر روي زمين قرار ميدهد وازطر ف مورد نظر خواهش مي كند كه براي هر كدام يك  عدد از يك تا ده  بگويد و بعد از گفتن اعداد پاسور هارا به تعداد گفته شده برروي شاه وبي بي و سرباز ميگذارد و  پاسور هاي باقيمانده را بر روي پاسور هاي كنار گذاشته ميگذارد حال تعداد آنهايي كه طرف ديگري گفته است  جمع كرده و يكي از ارقام پاسوري را ميگويد و بعد پاسور هاي كنار گذاشته را بر مي دارد وشروع به شمارش ميكند و تعداد عددي را كه گفته است از پاسور ها كم مي كند وعددرا كه  خودگفته است از پشت به طرف ميدهد.

راز : راز اين كار بسيار ساده است او پنجاه ودو پاسور دارد وبيست وشش تاي آنرا كنارگذاشته وبقيه را در دست خود نگه داشته است او هفتمين شكل از اعداد كنار گذاشته را قبلاحفظ كرده است اوباگذاشتن  سرباز وبي بي ، شاه  بر روي زمين و پاسور هايي كه در دستش قرار دارد از طرف مي خواهد تا براي هركدام يك عدد از يك تاده تعيين كند و  به اندازه عدد تعيين شده بر روي سرباز، بي بي و شاه قرار دهد مثلا اگر سرباز هفت است سه پاسور از پشت بر روي آن قرار دهد  اگر بي بي ده است هيچ پاسوري بر رويش قرار ندهد و اگر شاه يك است نه پاسور برروي آن قرار دهد وحال اعداد را با يكديگر جمع  مي كند  و پاسور هاي در دست را بر روي پاسور هاي كنار گذاشته قرار ميدهد و از پشت پاسور شروع به كم كردن به تعدادكه فرد گفته است ميكند    يعني همان عدد    مثالا  هجده حالا همان عددي كه خود به او گفته است  نمايان ميشود

 {لطفانظــــــــــــــــــــــربديد}  

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم تیر ۱۳۹۰ساعت 16:59  توسط صادق شعبده  |